ژیوارکم

 ژیوار  وه ته نم  ، ئه رامي  گيانم                        تاقه  گوله كه ي  خاکی  كوردسانم

 

وه ته ن نازداره ن ، وه ته ن گيانه ن                خاكش ئه رامه ن ، مايه ي ژيانه ن

 

وه ته ن شيرينه ن ، مايه ي حه ياته ن             ئه ويچ په ي شمه  هه ر  به  ئه واته ن

 

خاكت  مه لهه مه ن په يی ده ردي دلم               ياران ره فيقان با بوتان بليم

 

ياله به رزه كات جه دوور دياره ن                   فه سلي پائيزت وينه ي وه هاره ن

 

هه ردانت وه شه ن ، نمونه ي به هه شته ن         سه رو ياله كات خال خالش ره شته ن

 

هه رده  وه شه كات ملکو و هانه وی               تو خودا مه ناله تويیچ په ي بي كه سي

 

چه ن هاي چه ن ساله ن چه نه ت ژيوانا           ژیيرت خيزيانه  غه ير  جه ديوانه

 

ياگه ي پياخاسان تو بيه ي ماواشان               ئيسه  بيه ن ماواي ماواي خاموشان

 

تو خه فه ت نوه ري  واچي  ته نيانا              چون دره ختي بي ئاو  جه بيخ بريانا

 

تواشکانت هه ن يا خو پير يوسو                 شه رته ن نامي تو سه ياو ننوسو

 

با نازمي خه فه ت گيرومان به كول                بايه قوش وانو  به جياتي بولبول

  

ته ونه چه رميت  سه يرانگاي وه هار         فه ره ح به خشي روح ،دله ي بي قه رار

  

بيه په ي وه رده گايت سه وز و خال خاله ن        به پاك ژيواني چه ن هاي چه ن ساله ن

 

ئيتر خواحافيز  قيبله ي عاشقان                           تا ئه به د  بینه  يا خودا تو  ئاوان

[ دوشنبه نهم خرداد 1390 ] [ 9:35 ] [ اشکان اداک ]
[ ]

آشنای با روستای ژیوار

  

روستای ژیوار در منطقه هورامان استان کردستان، شهرستان سروآباد در جنوب کوه‌های کوسالان و در کنار رودخانه سیروان و در همسایگی شمالی روستاهای بلبر و سلین واقع شده است. ژیوار در گویش کردی به معنی زنده است

روستای ژیوار یکی از روستاهای مطرح ایران است. از نظر پاکی رتبه سوم کشوری را داراست و دارای مناطقی زیبا می‌باشد.

روستای ژیوار شرق اورامانات تخت قرار دارد و به دلیل صعب العبور بودن مسیرش کمتر به آن اهمیت داده شده است.

بافت پلکانی روستا و بناهای سنتی آن، تراکم باغ‌های انار، انگور و انجیر، مسیر رودخانه سیروان در نزدیکی روستا، دره دربند در وسط روستا، کوه مشهور و مرتفع کوسالان در شمال روستا، پوشاک و لباس محلی اهالی، مهمان نوازی مردم روستا، قرار گرفتن روستا در دره و حصار کوه‌های دیدنی و جنگل‌های سرسبز، استراحتگاه چشمه دیدنی و بسیار خنک (چه مه) چشمه‌ای که تقریباً بیشتر باغ‌های روستا را آب می دهد، از جذابیت‌های روستا به شمار می‌آید.

[ چهارشنبه چهاردهم مهر 1389 ] [ 11:59 ] [ اشکان اداک ]
[ ]

محله اولاوه

ژيوار يك روستاي است كه در طرف شرق اورامانات تخت قرار دارد و معمولا قديمي ترين محله ي آن با بيش از ۱۵۰منزل در اين محله واقع مي باشد..

روستای ژیوار

[ سه شنبه بیستم فروردین 1387 ] [ 14:10 ] [ اشکان اداک ]
[ ]

ماموسا حامید ئه دراکی

 

ماموسا حامید ئه دراکی 

سالو 1336 کوچی روجیاری   جه ده گا و  ژیواری نه   ئامان  به دونیا.  ئه داش نامیش  ئامینی نه  و تاته ش نامی ش  موحه ممه د رحیما. هه رجه دورو  زاروله یین  تاته ش ئه مرو  خودایش که ردنه .تا ماموسا دوره و وانایش به هه تیمی به رو سه ر. دلسوزی  ئه دیش ،مامویش و برایه کاش ئا داش هان  دان  سه رو ئانیه که خه فه تو  هه تیمی وبیش نه وه رو  خه ری کو و  وانای ده رسو قورئانی بو.  جه حوجره کاو کوردستان عراقی و ئیرانین ده رس وانایش ته مام که ر. ول جه شورش و سالو 1357  دوره و سه ربازیش ته مام نا.  ئی ماموسا جوانه به  ئامای شو په ی ده گاو ژیواری بی به خیره فره گوره په ی چینو زاروله تازه په نه یاواکا که  جه مه دره سه ی   یبریه بینی . به تاقه ته وه  جوانانه   ده سش   که رد  به  ده رس واته ی   به جوانا و  ده گه ی. پا جوره که حوجره وه عالش وس را جه مزگی و ده گه نه .  که لوو په لوو په مه درسه وزیای ره  که یش   که رد  به ماواو فیرکاری ده رسو قورئانی.   خلکو ده گه  ی فره  وه ش حالی  بیه پی  هه رمانه  عالی.  ماموسا جه  هه واره  کانه  مه دره سه که ش نه وزیره و هه ربه رده وام بی. ئه چی مه دره سه  نو نه مامه نه   که سانه وه  ده رس شا  وانا که   دماته ر  نزیک به ویس که ساشا واناو قورئانیش ته مام ناو  بیه به  ماموساو ده گا یه که ته ری   جه وه لاتوو  ویمانه  .  پا جوره هه ریو شا ده گایه وه ش ره نگینه که ردی بی. ماموسا حامید جگه جه دره و سو فه قیه کاش په ی ئاوه دان که ردی وه ده گه ی و بن برکریا ی دماکوته ی سه ردای گرو ئی داره کاش که ردن ، تا بو باعیسو هور گریسیای ئاوه دانی جه ده گاکیش نه. ماموسا ده ماو ئانه ی که مه دره سه ی دوله تی ده سش که رو به هه رمانه جه کنارو موعه لیمه کاو   مه دره سی نه  ده رسو کتیبه دین یه کا واچی. هه م جه مه دره سو ئی بتی داینه و هه م جه مه دره سو راهنمایی نه.      ، ماموسا  هه رچی  دوره و  جوانیش نه   چه نی  کناچی   حاجی مه حمو دی به نامی موحته ره می     که یو جه پیایه ماموقلاو ده گه بین   ژیوای   پیوه ره یش ده س  په نه که ردن .  به داخه و ماموسا چی ژه نیشه  داراو زارلوی نبینه و به ناچار چه نی کناچیوه خلکو سلین ( به نامی حه فسه ی کناچی لاو حه مه دی )  زه ماونی دوو هه مه ش که ردی نه . به شوکرانو خودای بی باکی چی ژه نه دومی ش ه  بی داراو په نج  زارولا.  ماموسا شونو  ئانه یره چه ن سالو ه جه ده گاو ژوارینه بی   کوچش  ده گانه  زیاوه  و  لوا شاروچکو  و جوچه سازی . چن سالی  ته ر  چا مه نو ، شو نو ئانه یره  لوان مه ریوان .  ئیه سه(1392)  ماموساو مزگی حه زه توو عومه رین جه شارو مه ریوانی نه. ئا که سانی که لاو ماموسا حامید ی ده رس ما وه نان ، خاسی و پیاوه تی و ئی پیاگوره یه  هه رئینا وه رو چه می ماموه. جه خودای  تاک و ته نیای داوا کارین می  ژیوایش به سلامه تی  هه ر به ر  ده وام بو .

جه م که ردوه:کاک محمد فه تحی

[ دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 ] [ 20:3 ] [ اشکان اداک ]
[ ]

رۆ وانیاری

یا بی رزقی تفاق ده ر

رۆ وانیاری

جه ده گاوو ژیوارینه جه شه وو یه ریوو(3)نه وروزوو سالو 1393 کوچی روجیارینه کوبیه وه روه ش دارینه که ئی کوبیه یوه به ده سو وانیاره وه شه ویسه کا ده گاوو ژیواری و ئامزگاره زه حمه ت کیشه کا(کاک حه مه یی فه تحی و کاک سید بها احمدی)جه مزگی سه رو جاده ینه لوا راووه.

دلیو ئی کوبیه یوه نه قسه های فری واچیه نی جه باره وو عالته ر وه ل که وته و وانیاره کاته ریما و هه رپاسه خه لکو ده گاکیما.که دلیو ئی کوبیه یوه نه پاسه همه ته  ورگیریا که رو په نجو(5) نه وروزی به نامو رو وانیاری گیر سالی جه ده گاوو ژیوارینه بلو راووه.

ئیسالیچ ئی کوبیه یوه جه دگاوو ژیوارینه جه مزگی اولاوینه  لوا راووه و وانیاره وه شه ویسه کی و ئامزگاره زه حمه ت کیشه کی یوه یوه یی ئاموو و گه نجو دله کیشا هورشا ریتنه په ی خه لکو ده گاکی و قسه کیشا هستیشانه دلیو دلو خه لکو ده گاکی و هه رپاسه وانیاره کایته ریما.

منیچ چیگه نه به یاگیش زانوو که ده س وه شانه وو واچونه به گردو وانیاره کا و ئامزگاره کا که په ی به ردو راووه و ئی کوبیه یوه زه حمه تشا کیشته نه و ده سو گردی ماچ که رونه.ای شاالله  ئی نیشته یره و  کوبیه یوه با به کولکه ووه په ی عالته ر وه ل که وته وو خه لکو ده گاکی و یاوایی به یاگه عالته ره کا زانایی جه ده گا وه شه کیو ژیوارینه.                                                                        ده ستا وه ش بو:ئه شکان ئه داک

 

 

                        رۆ وانیاری=5 نه وروزی

 

 

[ شنبه بیست و سوم فروردین 1393 ] [ 19:39 ] [ اشکان اداک ]
[ ]

صیدی هورامی؛ شاعر نامدار منطقه هورامان

ملا محمد سلیمان فرزند حاج سید محمود هورامی ملقب به «صیدی هورامی» به سال 1199 هجری قمری در هورامان متولد شد. همانگونه که در مورد بیشتر شاعران کرد با مشکل عدم وجود منابع و اطلاعات جامع روبه رو هستیم و متاسفانه تاریخ مدون و کاملاً معتبری در این زمینه موجود نمی باشد، در مورد صیدی نیز با این مشکل روبه رو بوده و حتی در مورد وی اختلافات بیشتر است.
آقای علاءالدین سجادی در کتاب «مێژووی ئه‌ده‌بی کۆردی» چاپ دوم سال 1970 صفحه 582 می نویسد: (ترجمه با تخلیص) « صیدی اورامی در حدود 1520 م زندگی می کرده و دیوان اشعارش در روستای رزاو موجود می باشد ». آقای محمدبهاءالدین در کتاب «پیرشالیاری زه‌رده‌شتی» چاپ سال 1968 صفحه 25 می نویسد: ( ترجمه با تخلیص) «نام صیدی هورامی سید محمد صادق پسر سید علی بوده» که او نیز همان تاریخ را از کتاب ماموستا سجادی گرفته و به شرح خود اضافه نموده است و برای (صیدی دوم) نیز نام «محمد لطیف» را انتخاب کرده است. آقای محمد صدیق صفی زاده (بووره‌که‌یی) در کتاب «مێژووی وێژه‌ی کوردی» چاپ سال 1375 جلد اول صفحه 400 می نویسد (ترجمه با تخلیص) «صیدی اورامی اول، درسالهای 850 تا 918 هجری قمری می زیسته، نام او سید محمد صادق بوده و در روستای رزاو سروآباد به دنیا آمده و در همانجا نیز به خاک سپرده شده است» و بعد از آن در صفحه 488 همان کتاب می نویسد (ترجمه با تخلیص) «صیدی هورامی دوم در سالهای 1189 تا 1271 هجری قمری می زیسته است» و نام وی و مکان زندگی اش را آنچنان که در مقدمه دیوان صیدی نوشته محمد امین کاردوخی آمده ذکر می کند.
 بقیه ی متن در ادامه مطلب

ادامه مطلب

[ سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 ] [ 23:34 ] [ اشکان اداک ]
[ ]

آهنگ های فه رزاد ژیواری

[ دوشنبه هجدهم فروردین 1393 ] [ 22:30 ] [ اشکان اداک ]
[ ]

اسامی معلمان عزيز و زحمت كش روستاي ژیوار

1.طه حسینی 

2.سید بهاالدین احمدی

3.سان احمد فتحی

4.محمد فتحی

5.اقبال اداک  

6.سید محمد صالح اتابک 

7.ملک اداک  

8.علی قادری 

9.نظیر اداک

10.محمد نجیب اداک 

11.عبدین اداک

12. رعنا اداک

[ یکشنبه بیست و یکم مهر 1392 ] [ 17:40 ] [ کامران اداک ]
[ ]

دانشجویان ورودی 92 ژیوار

نام

رشته

مقطع

وضعیت

محل تحصیل

علی اداک محمد امین

علوم تربیتی

لیسانس

دانشجو

فرهنگیان سنندج

محمود اداک احمد

علوم تربیتی

لیسانس

دانشجو

فرهنگیان سنندج

سلام احمدی

مشاوره   دبیری

لیسانس

دانشجو

شهید رجایی ارومیه

مسلم اداک محمد

دبیری عربی

لیسانس

دانشجو

تهران

مصعب بهرامی

پرستاری

لیسانس

دانشجو

تهران

محمد نجیب اتابک

اتاق عمل

لیسانس

دانشجو

تربت حیدریه

تحسین مرادی

اتاق عمل

لیسانس

دانشجو

سنندج

سید اسحاق حسینی

کامپیوتر

مهندسی

دانشجو

رازی کرمانشاه

زیرک اداک

حسابداری

لیسانس

دانشجو

همدان

یاسر اداک علی

آموزش زبان انگلیسی

لیسانس

دانشجو

گنبد

سنگین اداک

ژئومورفولوژی

مهندسی

دانشجو

سنندج

فرزانه اداک خلیل

علوم قرانی

لیسانس

دانشجو

سنندج

سالار اداک عبدالله

علوم تربیتی

لیسانس

دانشجو

ملایر

میثم اداک عابد

هنر نگارگری

لیسانس

دانشجو

محقق اردبیلی

اقبال مصطفایی

علوم اجتماعی

لیسانس

دانشجو

تبریز

کارزان اداک

حقوق

لیسانس

دانشجو

مریوان

پرویز رحمانی

جنگلداری

مهندسی

دانشجو

سنندج

شهریار اداک

ریاضی

لیسانس

دانشجو

سنندج

باسط اداک

مدیریت بازرگانی

لیسانس

دانشجو

کرمانشاه رازی

[ شنبه سیزدهم مهر 1392 ] [ 14:28 ] [ کامران اداک ]
[ ]

وه ته ن

(وه ته ن)

وه ته ن روحوو من بینایی چه مان

     یادگا ره که ی بابه و با پیران

عه شقی تو وه ته ن جه دل جا گرته ن

       نمه شی نه یاد تا وه روی مه رده ن

خاکوو خوله که ت نوقله ن نه باته ن

      ئاوو هه واکه ت مایه ی حه یا ته ن

وه ته ن ئه ر وه سفت من که روو به یان

      زوانوو قه له م نیه ن شان ته وان

هه ر کوت مه وینوو ماچی به هه شته ن

  ئه رکه شه ن ئه رکون ئه رساراو ده شته ن

به رزی کوسارت جه سه رتا دامان

    به سوورهه راله و چنوور رازیان

هانه و هانه ویت قه دیم هه واران

     فه ره ح به خشی دل دوسانوو یاران

چه مه ی سه رچه مه ت چه مه ی که وسه ره ن

     نه عمه ته ن گه نجه ن ته لاو گه و هه ره ن

مرودولت مه شهوور شای هه وارانه ن

      سه یرانگای دلگیر پیروو جوانه ن

هه واروو( هانه ی لار ) به رزه هه واره ن

    زه ریفوو دلگیریه کجار نازاره ن

کوسالانه که ت سه ر به رز دیاره ن

       مایه ی شانازیو هه م افتخاره ن

وه ته ن هه رشاد بی تا ئاخر زه مان

      ئاگادارت بو زاتی لامه کان

اشکان تا زنده ن هه ر گیان فیداته ن

  روحش قوربانی خاکی ئه علاته ن

                          اشكان اداك  ۲۰/۲/۹۲

 

[ پنجشنبه دهم مرداد 1392 ] [ 18:40 ] [ اشکان اداک ]
[ ]

شعرهاي امين ‍ژيواري

شعرهاي امين ‍ژيواري فرزند فق عزيز

كوچي بي واده كاري پيم كه ردن                 بيزارم له گيان راضيم به مه ردن

من كوچم نه بي چي كوچت كردا                  به سـكه پيري ويــلانت كه ردا

چي به زه يت ناما كوچو پيريم ره                  به رنگي زرد و دل زويريم ره

اويرت نيان يانه ي درونم                          بوي كه باب مه يو دله زبونم

من هيچ مه واچو تو وت خاص زاني            كوچو مله كويت چي وس شمياني

ادامه ی شعرها در ادامه مطلب

ادامه مطلب

[ دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392 ] [ 20:54 ] [ اشکان اداک ]
[ ]

آمار جمعیت و خانوار روستای ژیوار

طبق آمار سال ۹۲ و طبق گزارش بهیار روستای ژیوار جمعیت روستای ژیوار در سال ۹۲ حدود ۱۵۳۸ نفر و تعداد خانوار آن ۳۳۳ خانوار می باشد که این آمار به نسبت سال های گذشته دچار افت شده است و این نشان دهنده ی مهاجرت تعدادی از خانوارهای این روستا به شهر می باشد.

 تعداد خانوار:۳۳۳ خانوار

تعداد جمعیت:۱۵۳۸ نفر

[ دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392 ] [ 0:12 ] [ اشکان اداک ]
[ ]

ژیوار

[ سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392 ] [ 21:28 ] [ اشکان اداک ]
[ ]

هامنه هه واروو هانه و لاری

ئی هه واره وه شه به رزترین هه واروو ژیوارین. جه سه ره راو هه واروو عودّالانی و سه نه هالّی و خوّسملینه.هه واری وه وه ش که هه رکه سه حه ز که رو به شه جه عوروو ویش چی هه وارنه سه رکه رو.  دما و ئانی که ئالّفیَ دو روو به روو هه واری کنیا با و پیچ یه با  که پربه سته ی و که پرناوای  هانه و لاری ده سش په نه که ردّن. ده نگوو گورانیاو که پر ناوا چه نی بو سوره هه رالّو دلی هه واری تیکه لّ بیینه. پاسه که مانیایی جه دلّوو ده روو نوو هه ر هه رمان به روه  شورو وه(دماو ئانه یه جادّه لوان په ی هانه و لاری خه لک یانه ی وه شیشا وه شی که ردّینی که زمسانیچ نه یو ژیوشاچه نه ئیتر که مته ر که پر ناوای مه نه ن).شونوو وشک بییه وه که پره کا کوچی مرودولّی کوتینیَ را په ی هه واره به رزه که و هانه و لاری.  ده نگو باره ره خته ی چه نی بو وه شوو  که شکوو روه نوو مرودولی راو کاوی و قه وه تکه ریش ئاسانه که ردّبینه وه .به داخه فره گرانه وه ئی کوچیَ ئیسه که میّ بینیوه.

گه له گوره و گه له و بزلّه کایچ  چه نی کوچه کا ئه یپه یدلی هه واری. ئه چی روینه هه وار ئجی مه حشه را. پیه لونی په ی حوزوو شیخی په ی نما که ردّی ،ژه نی روه نینی هانه و ژه نا په ی ئاو گوسته ی. گه له سینه نیی سه رو گولوو هانه و گه لی په ی ئاو واردّی . به تالیچ دیّ نیَ په ی شنو لریای وه و چناره که مامو مسه فای.به داخه وه ئادّچ شا برَی . ده نگوو بانگوو ماموسای جه مه غریبو هانه و لارینه هه ساره کا وش حالی که ری. پاسه زانینی که هیچ بانگه ته ر ئینه پادّیشاوه نزیک نیا. هانه و لاری چوو ار هانیش هه نی: هانه و ژه نا-هانه و باراما- هانه و حوزوو شیخی- هانه و گه لی.  که شی دوروو هاواری: مله گاو شه هیدّی- قه لاتی - سه روو راگای - بارگه ی . جه گروو ئانیشا تا ئیسه هانه و لاریشا نه دّیه ن داوا که رو په ی جاره چ بیین نزی که و هانو لاری وینا.

[ سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392 ] [ 20:31 ] [ اشکان اداک ]
[ ]

اسامی دانش آموختگان و دانشجویان ژیوار

دانشگاه

وضعیت

مقطع

رشته

نام

همدان

فارغ التحصیل

کارشناس ارشد

علوم تغذیه

سید موسی حسینی   

سنندج

فارغ التحصیل

کارشناس

حسابداری

نظیر اداک

سنندج

فارغ التحصیل

کارشناس

حسابداری

محمد اداک(رحمان)

سنندج

فارغ التحصیل

کارشناس

علوم دام

سرگل اداک

سنندج

فارغ التحصیل

کارشناس

فقه و حقوق شافعی

سیوان اداک(عابد)

سنندج

فارغ التحصیل

کارشناس

فقه و حقوق شافعی

رزگار اداک

سنندج

فارغ التحصیل

کاردان

مهندسی عمران

محمد اداک(حبیب الله)

سنندج

فارغ التحصیل

کاردان

مدیریت دولتی

محمد فتحی

تهران

فارغ التحصیل

کارشناس

فلسفه

شعیب حسینی

سنندج

فارغ التحصیل

کارشناس

مشاوره

اقبال اداک

مریوان

سنندج


سنندج

سنندج

فارغ التحصیل

دانشجو


فارغ التحصیل

دانشجو

کاردان

کارشناس


کاردان

کارشناسی

معدن

مهندسی عمران


بهداشت عمومی

بهداشت محیط

ذکریا حسینیمحمد کریم حسینی

ورامین

سنندج

تهران

تهران

فارغ التحصیل

فارغ التحصیل

فارغ التحصیل

فارغ التحصیل

کارشناس

کاردانی

دیپلم

دیپلم

مهندسی علوم دام

دامپزشکی

کامپیوتر

زبان

امید شریفی نیا

ارومیه

دانشجو

کارشناس ارشد

مدیریت آموزشی

شعله اداک

سنندج

فارغ التحصیل

کاردان

حسابداری

توفیق اداک

سنندج


سنندج

فارغ التحصیل


فارغ التحصیل

کاردان


فوق لیسانس

بهیاری


-------------------

پری ناز اداک


آزاد اداک

سنندج

دانشجو

دکترای حرفه ای

پزشکی

احسن اداک

تهران

دانشجو

کارشناس ارشد

مهندسی منابع طبیعی

نازیفه اداک

یزد

دانشجو

کارشناس ارشد

مهندسی پلیمر

سید بهنام اتابک

تهران

دانشجو

کارشناس ارشد

مهندسی مکانیک(ساخت و تولید)

سالار حسینی فرد

سنندج

دانشجو

کارشناس ارشد

فقه و حقوق شافعی

ساجد رحمانی

اهواز

دانشجو

کارشناس

مهندسی برق

سید نسیم حسینی

تهران

دانشجو

کارشناس

گمرک

معتصم اداک

امیرکبیر تهران

دانشجو

کارشناس ارشد

صنایع

واحد اداک

یزد

دانشجو

کارشناس

مهندسی صنایع

سید بهزاد اتابک

لرستان

دانشجو

کارشناس

مهندس شهرسازی

زانیار اداک(ایوب)

سنندج

فارغ التحصیل

کارشناس

شیمی کاربردی

کامران اداک

سنندج

دانشجو کارشناس اتاق عمل

اشکان اداک

سنندج

دانشجو

کارشناس

ریاضی محض

اخلاق اداک

سنندج

دانشجو

کارشناس

ادبیات عرب

محسن مرادی

اردبیل

دانشجو

کارشناس

جغرافیا شهری

سیوان اداک(باقی)

اردبیل

دانشجو

کارشناس

جغرافیا شهری

شعیب اداک

مریوان

دانشجو

کاردان

مهندسی عمران

مهران اداک

سنندج

دانشجو

کارشناس

بهداشت

محسن اداک

سنندج

دانشجو

کارشناس

اتاق عمل

ژیلا اداک

سنندج

دانشجو

کارشناس

پرستاری

زانا اداک

کرج

دانشجو

کارشناس

پرستاری

حبیب الله اداک

رشت


سنندج

دانشجو


دانشجو

کارشناس


کارشناس

پرستاری


پرستاری

یاسین اداک


سنبل بهرامی

سنندج

دانشجو

کاردان

فوریت پزشکی

کوهسار اداک

تهران

دانشجو

کارشناس

مامایی

شاهده فتحی

سنندج

دانشجو

کارشناس

مهندسی عمران

شاهد فتحی

تبریز


------------

دانشجو


دانشجو

کارشناس


کارشناس

مهندسی عمران


ریاضی

جواد اداک


تحسین اداک

ایرانشهر

دانشجو

کارشناس

مدیریت کسب و کار

عزیز اداک

ایرانشهر

دانشجو

کارشناس

مدیریت کسب و کار

حیدر اداک

سنندج

دانشجو

کاردان

کامپیوتر

سید نامدار احمدی

تهران

دانشجو

کارشناس

مددکاری اجتماعی

امید اداک

سنندج

دانشجو

کارشناس

ژئومورفولوژی

محمد اداک(فاروق)

 شهید رجایی ارومیه

دانشجو

کارشناس

تربیت بدنی دبیری

فرشاد اداک

سنندج

دانشجو

کارشناس

 علوم دام

شیدا اداک

فرهنگیان سنندج

دانشجو

کارشناس

علوم تربیتی

تیمور اداک

سنندج

دانشجو

کارشناس

مهندسی علوم دام

سعد ادراکی

سنندج

دانشجو

کارشناس

مدیریت بازرگانی

مریم اداک(محمدصالح)

تبریز

دانشجو

کارشناس

گفتار درمانی

اکرام اداک

ارومیه

دانشجو

کارشناس

اقتصاد نظری

سهیلا اداک

سنندج

دانشجو

کارشناس

ادبیات انگلبسی

سویلا حسینی

شهریار

دانشجو

کارشناس

مهندسی علوم دام

عدنان اداک

سنندج

دانشجو

کارشناس

مهندسی محیط زیست

رازق اداک

تبریز

دانشجو

کارشناس

اطلاع رسانی

صائب اداک(فاروق)

کرمانشاه

دانشجو

کارشناس

اقتصاد بازرگانی

عبدالله اداک

کرمانشاه

دانشجو

کارشناس

روانشناسی

نصرت اداک

سنندج

دانشجو

کارشناس

گیاه پزشکی

زانیار اداک

تبریز

دانشجو

کارشناس

 مدیریت جهانگردی

کیومرث فتحی

مراغه

دانشجو

کارشناس

برنامه ریزی شهری

علی اداک(عمر)

سنندج

دانشجو

کارشناس

علوم سیاسی

فرزاد اداک

همدان

دانشجو

کارشناس

علوم اجتماعی

صائب رحمانی

زاهدان

فارغ التحصیل

کارشناس

علوم اجتماعی

امید اداک(حامد)

همدان /تربیت مدرس

دانشجو

کارشناس

علوم تربیتی

یاسر اداک

گلستان

دانشجو

کارشناس

صنایع چوب

مریم اداک(سعدی)

همدان

دانشجو

کارشناس

علوم تربیتی

شه ناز اداک

مریوان


مریوان

دانشجو


دانشجو

کارشناس


کارشناس

حقوق


اقتصاد              

محمد علی اداک


شب بو اداک

مریوان

دانشجو

کارشناس

حسابداری

احسان اتابک

مریوان

دانشجو

کارشناس

مکانیک خودرو

سید حمزه حسینی

مریوان

دانشجو

کارشناس

مدیریت بازرگانی

نعمان اداک

مریوان

دانشجو

کاردان

مهندسی عمران

پیمان اداک

مریوان

دانشجو

کارشناس

مدیریت بازرگانی

فرزین اداک

مریوان

دانشجو

کارشناس

حقوق

شیدا اداک(محمد کریم)

مریوان

دانشجو

کارشناس

علوم تربیتی

مستوره اداک

مریوان

دانشجو

کارشناس

علوم تربیتی

رعنا اداک

مریوان

دانشجو

کارشناس

علوم تربیتی

جلال اداک

مریوان

دانشجو

کارشناس

علوم تربیتی

عثمان اداک

مریوان

دانشجو

کارشناس

برنامه ریزی روستایی

ریبوار کرمی

مریوان

دانشجو

کارشناس

کشاورزی/آبادانی

فریبا اداک

مریوان

دانشجو

کارشناس

حسابداری

نازیفه حسینی

مریوان

دانشجو

کارشناس

مدیریت آموزشی

فوزیه حسینی

مریوان

دانشجو

کارشناس

مهندسی عمران

مادح اداک

مریوان

دانشجو

کارشناس

حسابداری

ناجی اداک

مریوان

دانشجو

کاردان

مهندسی کامپیوتر

عباد اداک

مریوان

دانشجو

کاردان

مهندسی عمران

هادی اداک

تهران /فراگیر

دانشجو

کارشناس

مدیریت بازرگانی

صائب قادری

مریوان

دانشجو

کاردان

مهندسی عمران

دیاکو اداک

مریوان

دانشجو

کاردان

مهندسی عمران

سید سعید حسینی

تهران

دانشجو

کارشناسی

مهندسی برق

سلیمان اداک فتح ا..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ یکشنبه بیست و ششم آذر 1391 ] [ 15:18 ] [ کامران اداک ]
[ ]